โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงหัวข้อ

"กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560