แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน

ประกาศราคากลาง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สอบราคา

ประกาศสอบราคา

ผลสอบราคา

ยกเลิกสอบราคา

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketing)

ประกาศตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ผลตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผลราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด

ยกเลิกขายทอดตลาด

ผลการขายทอดตลาด

วิธีคัดเลือก

ยกเลิกการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกวิธีเฉพาะเจาะจง

ผลวิธีเฉพาะเจาะจง (ทั่วไป)

ผลวิธีเฉพาะเจาะจง (น้ำมันเชื้อเพลิง)

ผลวิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างเหมา)

แบบแจ้งผลการพิจาณาเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง